Podmienky podania prihlášky


Odoslaním príhlášky žiadám o zaradenie do odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti typu S v najbližšom termíne jej konania.

Zároveň žiadam o oznámenie termínu, miesta a podmienok konania odbornej prípravy.

Som uzrozumený s tým, že pred zahájením odbornej prípravy som povinný/á:
- Uhradiť celú celú sumu za kurz vrátane poplatkoch v sume 193€.

Beriem na vedomie, že v prípade nesplnenia podmienok bezúhonnosti a spoľahlivosti, alebo nezaplatenia stanoveného poplatku za absolvovanie odbornej prípravy, nebudem do odbornej prípravy zaradený/á.

Späť na hlavnú stránku