Spracovanie osobných údajov


Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas spoločnosti VS Detective, s. r. o., na spracúvanie mojich osobných údajov na účel vykonania odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu ustanovenom v § 19 ods. 6 písm. a) zákona 473/2005 Z.z. (meno, priezvisko, kontaktné údaje, dátum narodenia, číslo občianského preukazu, rodné číslo a adresa pobytu). Doba platnosti súhlasu je päť rokov odo dňa podpisu.

Späť na hlavnú stránku